Activity & Press Release สนับสนุนรางวัลให้กับร้านกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน “กาชาด ประจำปี 2562”

October 11, 2019

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนหมอนยางพารา (Bamboo Chacoal) เพื่อเป็นของรางวัลให้กับร้านกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน “กาชาด ประจำปี 2562” โดยมีคุณเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการกองตรวจมาตรฐาน 3 พร้อมด้วยคุณนงลักษณ์ โรจน์วีระ เลขานุการกรมฯ รับมอบ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

greenlatex marketing

http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_001.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_002.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_003.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_004.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_005.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_006.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_007.png
Please register to download
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin