Home Our Confidence

PATENT & CERTIFICATEThailand Certificate on 22 October 2014

เรามีชื่อเสียงในการผลิตที่นอนยางพารา และด้วยประสิทธิภาพการผลิตชั้นสูงของ กรีนลาเท็กซ์ ในการเลือกใช้น้ำยางพาราธรรมชาติคุณภาพดี มีการนำเทคโนโลยีที่คิดค้นและพัฒนามาใช้ในกระบวนการผลิตภายใต้คอนเซปต์  INNOVATIVE SOLUTION FOR BETTER SLEEP ”  ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราของเรา ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รับประกันคุณภาพด้วย ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้า Thailand Trust Mark “  ที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับโลก

คุณสมบัติของ TTM

  1. ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ สำหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานกำหนดหรือ อื่นๆที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้า
  2. จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือเป็นธุรกิจบริการในประเทศ)
  3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ เช่น ไม่มีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีเจตนาลอก เลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น
  4. มีคุณสมบัติด้านภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร (Corporate Value)

สินค้าของเราได้รับรองจากตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ของรัฐบาลไทย เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/Thailand-Certificate.jpg
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/ThailandCertificate-2.jpg
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/08/Screen-Shot-2561-08-17-at-10.17.04-640x865.jpg
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/THAIINDUSTRIAL-STANDARDS-INSTITUTE.jpg

PATENT & CERTIFICATETHAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE

กรีนลาเท็กซ์  ได้ผ่านการรับรอง ” มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ หรือ “ มอก.” ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานด้านการผลิตสินค้าที่มึคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และ ผู้บริโภคได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน  สร้างความเข็มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

PATENT & CERTIFICATECERTIFICATE OF REGISTRATION

GreenLatex ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากความมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบมาตรฐานสากล หรือ ISO (International Organization for Standardization) เป็นแกนหลักเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดได้รับการรับรองคุณภาพโดย UKAS : United Kingdom Accreditation Service

http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/08/TC-3156-MA-Natural-Green-Latex-Co.-Ltd.-Thai-9001-640x905.jpg
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/LGA-Mattress-1.jpg
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/LGA-Pillow-1.jpg

PATENT & CERTIFICATELGA

ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ของ กรีนลาเท็กซ์ มีความยืดหยุ่นและทนทานสูง ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการยุบตัวและเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ได้รับการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (LGA) กรีนลาเท็กซ์  จึงสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานถึง 15 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

PATENT & CERTIFICATENatural Latex Test

SGS ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นบรรทัดฐานระดับสากล สำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และความซื่อสัตย์ ด้วยเอกลักษณ์ทั่วโลกของเอสจีเอสที่ปฏิบัติการในเครือข่ายกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงาน สาขาย่อย และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ กลุ่มบริษัทเอสจีเอส เป็นผู้นำในการให้บริการตรวจสอบ ซึ่ง กรีนลาเท็กซ์ ผู้ผลิตที่นอนยางพารา (Mattress) ยางพาราแท้ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานจากโรงงาน ได้รับการรับรองและมีใบรับรองมาตรฐาน SGS อย่างถูกต้อง

http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/SGS.jpg
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/Green-Industry.jpg

PATENT & CERTIFICATEGreen Industry

มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว…เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นั่นคือ หัวใจของโครงการต่างๆ ของ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ  ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามที่ได้ให้สัตยาบันรับรองปฏิญญา โจฮันเนสเบิร์ก เมื่อปี 2545 และปฏิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว เมื่อปี 2552 กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินการในเชิงรุก มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นรูปธรรมจึงได้เริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ขึ้น เพื่อ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมี ภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และประชาชนไว้วางใจ และเกิดการสร้างเศรษฐกิจ สีเขียว ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม สีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย

PATENT & CERTIFICATEMole and Bacteria Check from Siriraj Hospital

SDMC เป็น Dust Mite LAB แห่งแรกของภูมิภาคเอเซีย ที่มีการดำเนินงานด้านไรฝุ่นอย่างครบวงจร โดยได้นำภูมิปัญญาด้านไรฝุ่นที่ สั่งสมมามากกว่า 10 ปี จากการทำงานวิจัยและนำนวัตกรรมที่ได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น วิธีทดสอบ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น ซึ่งได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไว้ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทะเบียนความลับทางการค้า นอกเหนือจากการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ ดังนั้นงานบริการที่ดำเนินการอยู่จึงมีแหล่งที่มา สามารถอ้างอิงจากวารสารที่มีชื่อเสียงของโลกได้ นอกจากงานบริการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆแล้ว โครงการฯ ยังมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการผลิตวัคซีนไรฝุ่นในเชิงพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรในต่างประเทศ โดยเป็น Bioresource Center ด้านไรฝุ่นในภูมิภาคเอเซีย และเพื่อสนับสนุนให้มีการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา (R & D) ด้านไรฝุ่น และขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/Siriraj-Greenlatex.jpg
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/07/Hohenstein-Certificate-640x907.png

PATENT & CERTIFICATEAntimicrobial Activity from Hohenstein Laboratories

ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ DIN-EN ISO 20743:2013-12 โดย Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG ผลปรากฏว่าหมอน และที่นอนยางพาราธรรมชาติ ของ Green Latex มีความสามารถในการต่อต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย

PATENT & CERTIFICATEInternational Sleep Products Association

The Association is the industry’s unifying voice, in the forefront helping create a better bedding industry for all. From providing data and knowledge, to understanding consumer trends, to proactively shaping legislation that affects the mattress industry, ISPA focuses its energy and resources on providing each ISPA member with trusted resources, driving change and making a positive impact.

http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/08/ISPA-certificatejpg_Page1jpg_Page1-640x484.jpg

PATENT & CERTIFICATEConfidence in Textile by OEKO-TEX

Oeko-Tex Standard 100 คือการทดสอบมาตรฐานของสินค้าระดับสากลจากสถาบันทดสอบสิ่งทอ (The International Association for Research and testing in the field of textile ecology) โดยเป็นการทดสอบสิ่งที่เป็นอันตราย สารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เส้นด้าย, ผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่าง ๆ โดยใช้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ โรงงานผู้ผลิตที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา Oeko-Tex Standard 100 บนสินค้าได้นั้น ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด, การตรวจสอบเรื่องของกระบวนการผลิตและการประกันคุณภาพสินค้า

ผลการตรวจสอบจาก Oeko-Tex Standard 100 ผลิตภัณฑ์ของ กรีนลาเท็กซ์ จัดอยู่ในระดับ Product Class 1 สินค้าประเภทสิ่งทอสำหรับทารก เด็กและผู้ใหญ่  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรายจากสารตกค้าง โดยผลการทดสอบจากสถาบันสิ่งทอยืนยันว่า Oeko-Tex Standard 100 ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น

http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/12/Screen-Shot-2561-12-20-at-10.37.47.jpg
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_001.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_002.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_003.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_004.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_005.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_006.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_007.png
Please register to download
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin